آراء دیوان عدالت اداری

ردیف شماره دادنامه عنوان دادنامه تاریخ دادنامه نوع دادنامه فایل دادنامه
۱ 135 صلاحیت مراجع حل اختلاف وزارت کار در رسیدگی به شکایات کارگران 628708608000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۲ 39-40-41-42 اختللاس و ارتشا حکم برائت از آن 629685792000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۳ 84/821 ابطال قسمت اول تبصره 2 ماده 14 مقررات استخدامی مستخدمین موقت 632771136000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۴ 671 ابطال ماده 4 و تبصره بخشنامه 84515 633292992000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۵ 937 تبدیل وضع مستخدم پیمانی به رسمی 633317184000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۶ 1131 شرایط استخدام در شهرداریهای کشور 633339648000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۷ 136 رأی شماره۱۳۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت 633472704000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۸ 244 تبدیل وضعیت کارکنان قراردادی به رسمی 633515040000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۹ 555 تبدیل وضعیت استخدامی مستخدمان خرید خدمت به پیمانی 633617856000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۱۰ 200 درخصوص حکم مقرر در تبصره 2 ماده 7 قانون تعدیل نیروی انسانی 634175136000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۱۱ 422-427 تغییر پست سازمان مستخدم بدون تنزل مقام یا گروه از اختیارات م 634604544000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۱۲ 65-66 موضوع الزام شهرداری به تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان خود از ق 634713408000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۱۳ 117 امتیازات حاصل از اقدامات غیرقانونی 634731552000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۱۴ 767 ابطال قسمتهایی از بخشنامه های شماره 34843-138848و 80808-1388 634931136000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۱۵ 371-372 تمدید قرارداد کار موقت 635124672000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۱۶ 849-874 تبدیل وضعیت نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین 635269824000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۱۷ 1027 ابطال بند «ج» بخشنامه شماره 1050/90/230- 23/1/1390 635300064000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۱۸ 163 ابطال قید « قبولی در آزمون» مصرح در بند 7 بخشنامه شماره 200/ 635675040000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۱۹ 118 ابطال ابلاغیه شماره 125653/92/224/ د 635690592000000000 هیئت تخصصی دریافت فایل
۲۰ 245 عدم وجاهت پرداخت توامان فوق‌العاده ایثارگری موضوع ماده (51) 636202944000000000 هیئت تخصصی دریافت فایل
۲۱ 475 آگهی استخدامی ضروری است 636377472000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۲۲ 482 رای وحدت رویه دیوان عالی کشور در مورد رسیدگی به اختلافات فرد 636491520000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۲۳ 1058 ابطال عبارت «داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی، ثابت و 636516576000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۲۴ 51-15 اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری 636589152000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۲۵ 16 احراز شرایط سمت شهرداران 636589152000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۲۶ 757 اختلاف کارگر و کارفرما رای 757 636603840000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۲۷ 767 رسیدگی به اختلافات فردی کارگر و کارفرما 636631488000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۲۸ 49-50 فوق العاده ویژه و تفاوت تطبیق مستمر نبوده و احتساب آن در تعی 636660864000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۲۹ 1242 مبنای محاسبه پاداش پایان خدمت کارگران مشمول قانون کار 636667776000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۳۰ 1777 نحوه بازنشستگی کارمندان با تحصیلات دانشگاهی 636770592000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۳۱ 1849-1851 استخدام افراد جویای کار را بدون شرکت در آزمون به صرف معرفی ب 636800832000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۳۲ 1919 امتیاز بومی بودن 636818976000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۳۳ 1961 بطال بند 12 بخشنامه بودجه سال 1397 شهرداری های کشور 636831072000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۳۴ 2163-2164 تبدیل وضعیت استخدامی نیروهای شرکتی به قرارداد کار معین در دس 636879456000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۳۵ 154 ابطال ماده ۲۷ بخشنامه شماره ۲۰۰/۹۳/۹۷۵۷ ـ ۱۳۹۳/۷/۱۹ 636903648000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۳۶ 69 مراجع استعلام تأیید حضور داوطلبانه در جبهه 636903648000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۳۷ 87-91 دادن امتیاز استخدامی به نیروهای قراردادی در آزمون استخدامی ش 636909696000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۳۸ 566 ملاک آخرین حقوق قبل از بازنشستگی 636958080000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۳۹ 669 تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران از قراردادی به رسمی 636976224000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۴۰ 882-883 اعلام نسخ حکم مربوط به الزام به استخدام یکی از فرزندان ایثار 636994368000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۴۱ 1306 استنباط مختلف شعب دیوان از قانون موضوع افزایش مدت 3 ماهه مرخ 637042752000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۴۲ 1306 عدم الزام حضور مستخدم در دوره 9 ماهه پس از زایمان در محل خدم 637042752000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۴۳ 463-464 عدم ابطال مصوبه انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست 637055712000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۴۴ 463-464 ابطال جواز انتصاب نیروهای قرارداد کار معین در پست های مدیریت 637055712000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۴۵ 480-483 عدم تکلیف دستگاه در انعقاد قرارداد 637064352000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۴۶ 501 آیین‌نامه مرخصی‌ها 637072992000000000 هیئت تخصصی دریافت فایل
۴۷ 568 رای هیات عمومی ضریب حقوق97 کارکنان 637078176000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۴۸ 2724 ی وحدت رویه در تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پیم 637115328000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۴۹ 2724 رای وحدت رویه در تبدیل وضعیت استخدامی از قرارداد کارگری به پ 637115328000000000 هیئت عمومی دریافت فایل
۵۰ 2764 خدمت 35 ساله بند چ ماده 87 برنامه ششم 637121376000000000 هیئت عمومی دریافت فایل