دستوالعمل ها و بخشنامه ها

ردیف عنوان مرجع ابلاغ کننده موضوع تاریخ شماره ابلاغ فایل
۱ بخشنامه فرایند تبدیل وضع ایثارگران دهیاریها دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات بخشنامه فرایند تبدیل وضع ایثارگران دهیاریها 1400/09/15 39777 دریافت فایل
۲ بخشنامه مربوط به حوزه اداری استخدامی کارکنان آتش نشانی دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات 1400/10/28 49580 دریافت فایل
۳ افزایش ضریب حقوق سال 1398 کارکنان شهرداری های سراسر کشور دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات 1398/02/15 6447 دریافت فایل
۴ پاداش پایان سال شهرداران دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات 1400/11/30 55572 دریافت فایل
۵ مدت مرخصی زایمان بانوان شاغل دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات 1400/11/30 55514 دریافت فایل
۶ ابطال بند 5 نامه شماره 10403 دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات 1400/08/23 35041 دریافت فایل
۷ دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرارداد کار معی ریاست محترم سازمان همسان سازی 1400/01/25 2509 دریافت فایل
۸ دستورالعمل ممنوعیت هرگونه جذب و بکارگیری نیرو در شهرداریها جانشین ریاست محترم سازمان 1400/10/22 48351 دریافت فایل
۹ تسریع در جذب و بکارگیری نیروی انسانی در مشاغل آتش نشانی مدیر کل دفتر نوسازیف تحول اداری و فناوری اطلاعات 1399/02/31 6768 دریافت فایل
۱۰ ابلاغ دستورالعمل چارچوب و ضوابط پیش بینی واحد/پستهای سازمانی خزانه داری برای شهرداری های کلانشهرها و مراکز استان مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات 1399/02/17 4759 دریافت فایل
۱۱ دستورالعمل نحوه بهره گیری از دسترسی استانی سامانه های تخصیص و بازبینی شناسه ملی و نحوه درخواست بی اعتباری شناسه های ملی زائد مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات 1399/02/14 3885 دریافت فایل
۱۲ بخشنامه افزایش فوق العاده جذب شهرداران و کارکنان شهرداریها وزیر محترم کشور 1398/12/03 236369 دریافت فایل
۱۳ ممنوعیت بکارگیری بازنشستگان ریاست محترم سازمان 1398/08/16 40934 دریافت فایل
۱۴ نحوه بکارگیری نیروی قرارداد موقت کارمندی و کارگری در شهرداری وزیر محترم کشور 1398/04/29 83427 دریافت فایل
۱۵ بخشنامه تغییر عنوان قرارداد انجام کار معین کارکنان شهرداریها ریاست محترم سازمان 1398/04/26 20685 دریافت فایل
۱۶ دستورالعمل نحوه تخصیص شناسه ملی به شهرداریهای جدیدالتاسیس مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات 1398/04/04 16414 دریافت فایل
۱۷ دستورالعمل شرایط لازم الاجرا در تاسیس یا تمدید فعالیت شرکتها ریاست محترم سازمان 1398/03/26 14447 دریافت فایل
۱۸ تبدیل وضعیت استخدامی کارکنان شهرداریها از پیمانی به رسمی آزمایشی مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات 1398/02/31 10095 دریافت فایل
۱۹ بخشنامه نحوه اجرای ماده 112 قانون برنامه ششم توسعه درخصوص کارکنان ریاست محترم سازمان 1397/11/30 60693 دریافت فایل
۲۰ شرایط تغییر پست سازمانی کارمندان شاغل در حوزه آتش نشانی مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات 1397/08/19 39667 دریافت فایل
۲۱ بخشنامه نحوه پرداخت فوق العاده مخصوص و ویژه به کارمندان پیمانی مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات 1397/07/21 34788 دریافت فایل
۲۲ بخشنامه حق الجلسه کمیسیونها وزیر محترم کشور 1397/07/17 128225 دریافت فایل
۲۳ تبیین نحوه پرداخت فوق العاده ویژه برای شاغلین مشاغل مدیریت بحران مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات 1397/06/18 28610 دریافت فایل
۲۴ مشاغل سخت و زیان آور و شاغلین در حوزه آتش نشانی و خدمات ایمن مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات 1397/05/29 25602 دریافت فایل
۲۵ عوامل خاص ارتقاء شغلی ریاست محترم سازمان 1397/04/04 15560 دریافت فایل
۲۶ بخشنامه برخورداری کارکنان غیر رسمی و غیر پیمانی از فوق العاده ایثارگری موضوع ماده مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات 1397/03/27 14223 دریافت فایل
۲۷ تبیین نحوه تبدیل وضعیت استخدامی ایثارگران مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات 1397/02/16 6362 دریافت فایل
۲۸ عدم تسری فوق العاده ایثارگری ماده 68 به شهرداریها مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات 1396/12/08 55733
۲۹ ابلاغ فرآیند مسیر ارتقاء شغلی سطح خبره و عالی کارکنان شهرداریها مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات 1396/11/30 54154 دریافت فایل
۳۰ فرآیند تصویب و تایید اساسنامه موسسات و شرکتهای وابسته وزیر محترم کشور 1396/11/07 183741 دریافت فایل
۳۱ بخشنامه اعمال مزایای یک مقطع تحصیلی بالاتر برای رزمندگان مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات 1396/11/02 48464 دریافت فایل
۳۲ بخشنامه درخصوص نحوه اجرای آراء دیوان عدالت اداری ریاست محترم سازمان 1396/10/09 43998 دریافت فایل
۳۳ بخشنامه معافیت رزمندگان از مالیات و کسورات بازنشستگی در ماده قانون برنامه ششم توسعه مدیرکل دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات 1396/09/12 38667 دریافت فایل
۳۴ بخشنامه اهم وظایف و ماموریتها و شرایط احراز رؤسای سازمانهای وابسته به شهرداری وزیر محترم کشور 1395/07/18 91711 دریافت فایل
۳۵ ابلاغ الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداری ها به استثنای شهرداریهای مراکز ایتانهت وزیر محترم کشور 1395/04/02 39284 دریافت فایل
۳۶ ابلاغ الگوی اساسنامه سازمان های وابسته به شهرداریهای مرکز استان وزیر محترم کشور 1395/03/09 27325 دریافت فایل
۳۷ دستورالعمل اجرایی ضوابط تشکیلاتی شهرداریها ریاست محترم سازمان 1394/10/29 47148 دریافت فایل
۳۸ ضوابط تشکیلاتی شهرداریها وزیر محترم کشور 1394/02/20 19274 دریافت فایل
۳۹ دستورالعمل استخدام پیمانی در مشاغل عملیاتی آتش نشانی وزیر محترم کشور 1393/11/25 145954 دریافت فایل
۴۰ بخشنامه وزارت کشور درباره فرایند جذب و بکارگیری نیروی انسانی در شهرداریها وزیر محترم کشور 1393/05/13 55428 دریافت فایل
۴۱ بخشنامه ابطال ماده 48 دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات 1398/11/21 60362 دریافت فایل
۴۲ استعلام سازمان در مورد بند د دهیاری‌ها دریافت فایل
۴۳ بخشنامه سازمان اداری درخصوص بند و به همه دستگاهها دریافت فایل
۴۴ پاسخ سازمان اداری درخصوص بند و دهیای‌ها دریافت فایل
۴۵ ماده 29 قانون برنامه ششم توسعه 1400/01/23 2608 دریافت فایل
۴۶ نمونه فرم قرارداد کار معین دریافت فایل
۴۷ دستورالعمل همسان سازی حقوق و مزایای کارمندان قرداد کار معین 1400/01/25 2509 دریافت فایل
۴۸ نحوه اجرای نظام پیشنهادها در شهرداری ها دفتر نوسازی و تحول اداری و فناوری اطلاعات نحوه اجرای نظام پیشنهادها در شهرداری ها 1401/03/29 15397 دریافت فایل