اطلاعات تماس دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات
ردیف نام و نام خانوادگی سمت تلفن رایانامه (ایمیل) شرح وظایف
۱ عباس کرکه آبادی مدیر کل نوسازی، تحول اداری و توسعه خدمات الکترونیکی 63901063
۲ مرتضی زال کارشناس دفتر نوسازی، تحول اداری و فناوری اطلاعات 63901063
۳ حسین پرستار معاون مدیرکل (معاون نوسازی و تحول اداری) 63901072
۴ جهانبخش محمدی لیری معاون مدیرکل (معاون آمار و توسعه خدمات الکترونیک) 63901908
۵ فرهنگ افراسیابی رئیس گروه معماری و ساختارها 63901027  
۶ مهرانگیز خسروانی رئیس گروه توسعه منابع انسانی 63901202  
۷ فرناز فروغی کارشناس 63901823  
۸ حاجیه بایندریان کارشناس 63901393  
۹ هاله ابراهیمی تمندگانی کارشناس 63901382  
۱۰ امید فخرایی پور کارشناس 63901363  
۱۱ امیرحسین مهندس رئیس گروه فناوری اطلاعات 63901136  
۱۲ اکرم نورانی رئیس گروه تجزیه و تحلیل آمار 63901384  
۱۳ ریحانه رحمانی پور کارشناس 63901317  
۱۴ جواد مفاخری کارشناس 63901133  
۱۵ خاطره الوندی کارشناس 63901398  
۱۶ راضیه روشن کارشناس 63901453  
۱۷ عطیه ناخدا کارشناس 63901819  
۱۸ ابراهیم خلیفه کارشناس 63901277  
۱۹ الهام سنجرانی کارشناس 63901274  
۲۰ سمیرا بهاری کارشناس 63901630  
۲۱ مرضیه سادات موذنی کارشناس 63901631